VALET 2017

Sök- och Nomineringsperiod

Den 20 februari öppnas sök- och nomineringsperioden för de som vill ansöka om att bli FUM ledarmot och slutar den 10 mars.

Den 5 mars öppnas sök- och nomineringsperioden för Serum och slutar den 9 april. Under denna period kan du söka de poster som finns inom Serums styrelse.


Poster som finns att söka

Ordförande
Som ordförande för Serum har Du övergripande ansvar för styrelsens arbete. Du kallar till och håller i styrelsemöten och sektionsmöten och svarar även på diverse frågor eller tar reda på var man kan få svar. Ordförande har kontakt med Ordförande i Studentkåren samt de andra Sektionsordföranden vid ordförandeforum som är ett informellt möte ett par gånger per termin. Som ordförande ser Du till att vi alla i kårsektionen jobbar åt samma håll med samma mål för våra medlemmars bästa.

Vice Ordförande
Som Vice Ordförande i Serum arbetar Du nära och tillsammans med Ordförande. Vice Ordförande sitter i Kårstyrelsen tillsammans med presidiet för Örebro Studentkår (Ordförande och Vice ordförande) samt en representant från varje Kårsektion. Det är Studentkårens högsta verkställande organ. Kårstyrelsen har möte en gång varannan vecka.

Kassör
Som Kassör så är Du ekonomiansvarig i Serum, Du ansvarar alltså för in- och utgående pengar. Du har nära kontakt med Örebro Studentkårs ekonomiansvarige då bankning och bokföring är centralt i Kassörens arbete.

Informationsansvarig
Som informationsansvarig ansvarar Du för information och marknadsföring inom Serum på våra sociala medier såsom facebook, instagram, snapchat och vår hemsida. Du gör även affischer och ger ut övrig information och ser till att det kommer ut till våra två campus.

Utbildningsbevakare för Institutionen för Hälsovetenskaper
Som Utbildningsbevakare svarar Du på frågor och löser problem som har med exempelvis lärare, tentor eller kurser att göra inom IHV. Du är ordförande för Utbildningsbevakarutskottet för som består av en representant från varje program inom Serum. Det innebär att Du ansvarar för det övergripande arbetet utbildningsbevakarna i Serum utför samt kallar till och håller i möten för utskottet. Du går också på utbildningsbevakarråd som hålls av Vice Ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i Studentkåren, ca 1 gång i månaden. Du ska även ha ett nära samarbetande med utbildningsbevakaren för IMV.

Utbildningsbevakare för Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Som Utbildningsbevakare svarar Du på frågor och löser problem som har med exempelvis lärare, tentor eller kurser att göra inom IMV. Som utbildningsbevakaren för IMV sitter Du som ordförande för Medicinska Utbildningsrådet (MUR) som består av två terminsrepresentanter från varje termin inom läkarprogrammet och förtroendevalda studentrepresentanter som sitter i diverse råd inom IMV. Du har ett ansvarar för det övergripande arbetet som MUR utför samt kallar till och håller i möten för MUR. Du sitter även med i institutionsledningsrådet (ILR) för IMV. Du ska även ha ett nära samarbetande med utbildningsbevakaren för IHV.

Valberedning
Serums valberedning är kårsektionens beredande organ för de personval sektionen genomför under hela året. I enlighet med särskild utfärdad valordning ska Du genomföra val och arbeta med att synliggöra valen via sociala medier och andra kontakter.

Studiesocialt ansvar
Som Studiesociala ansvar är Du ansvarig för Serums studiesociala evenemang som tillexempel sittningar, sektionsöverskridande evenemang och andra evenemang som alla från Serum får delta i. Du ska ha en god kontakt med programutskottens studiesociala och hjälpa dem när de ber om hjälp. Även ha en god kontakt med Kårhuset i det nya samarbetet med dem. Du ska även bilda ett studiesocialtutskott med de andra studiesociala från programutskotten där man kan hjälpas åt vid evenemang där alla Serums medlemmar ska få delta i.

Studerande Skyddsombud (SSO)
Som Studerande Skyddsombud företräder Du din kårsektions studenter i arbete med att förbättra studiemiljön. Både den fysiska studiemiljön: ifall det är ex för dålig luft i tentasalarna, stolar som ger ryggproblem i grupprummen eller skaderisk på campus. Såväl som den psykosociala studiemiljön: stressproblem eller psykisk ohälsa bland studenter m.m. Som SSO blir Du kallad till Örebro studentkårs centrala råd Skyddsrådet som vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår kallar till. Där diskuteras aktuella frågor för universitetet och Örebro studentkår

Karriärsansvarig
Som Karriärsansvarig är Du mellanhanden mellan studenter och näringslivet. Du som karriärsansvarige kan bl.a. anordna karriärsdagar och föreläsningar med företag, kommuner och fackförbund för att studenter lättare ska få kontakt med yrkeslivet.

Representant för ATFÖ, AudioBio och SSFÖ
Som representant från något av våra utskott sitter Du med i styrelsen med rösträtt. Du representerar ditt utskotts tänkande och tyckande samt ska Du hålla Serums styrelse uppdaterad om ert engagemang inom utskottet och för era medlemmar.

Övriga poster inom Serum:
– Örebro Studentkår Fullmäktige (FUM)
Fullmäktige är Örebro Studentkårs högst beslutande organ och man kan säga att fullmäktige är Örebro studentkårs egen riksdag. Du blir vald för att representera kårsektionen och föra dess talan. Fullmäktiges roll är idag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om på dessa möten är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade.

– Medicinska Utbildningsrådet (MUR)
Ett utskott inom sektionen Serum på Örebro universitet som arbetar med utbildningsbevakning vid IMV (Institutionen för Medicinska Vetenskaper).
Stadieråd I och II: 2 ordinarie och 2 suppleanter
Pedagogiska rådet/Examinationsrådet: 2 ordinarie och 2 suppleanter
Institutionsledningsrådet: 2 ordinarie och 2 suppleanter
Programrådet: 2 ordinarie och 2 suppleanter

– Overallutskottet
Som Ordförande för overallutskottet ska Du ha god kontakt med Serums styrelse. Inom utskottet sker försäljning av märken och overaller, overallinvigningar och andra roliga engagemang som riktar sig till allas Serums medlemmar. Poster inom Overallutskottet som går att söka är ordförande, informationsansvarig, inköpsansvarig, sekreterare och kassör.

 


VALBEREDNING 2017

Förgående Sektionsmöte hittade vi våra representanter för Valberedningen inför årsmötet 2017. Rasmus från Arbetsterapeutprogrammet T4 och Fredrik från Läkarprogrammet T1, vi tror att de kommer göra ett utmärkt jobb för att hitta Serums nya styrelse!
Vid frågor eller nomineringar är ni välkomna att höra av er till: valberedning.serum@gmail.com.